Nabídka

V oboru Mosty a inženýrské konstrukce nabízíme:

 • Vypracování studií a investičních záměrů
 • Inženýrskou činnost
 • Technicko-ekonomické zhodnocení a posouzení záměrů
 • Dokumentace pro územní řízení, vč. projednání s dotčenými orgány a zajištění právoplatného územního rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení, vč. projednání s dotčenými orgány a zajištění vydání právoplatného stavebního povolení
 • Vypracování dokumentace pro přípravu/zadání staveb (PDPS), vč. soupisu prací v požadované soustavě (ASPE, RTS, atd.)
 • Vypracování realizační dokumentace staveb, vč. autorského dozoru
 • Vypracování mostních listů, evidenčních listů propustků atd.
 • Statické výpočty, revize, výpočty zatížitelnosti
 • Novostavby, návrhy rekonstrukcí a sanací stávajících konstrukcí

Ve spolupráci se specializovanými firmami jsme schopni zajistit pro výše uvedené činnosti:

 • geodetické práce (zaměření, vytýčení, vypracování geometrických plánů, atd.)
 • inženýrsko – geologické průzkumy
 • geotechnické posouzení základových podmínek a založení konstrukce
 • hlavní a mimořádné prohlídky mostních konstrukcí
 • diagnostické průzkumy